Regulamin Promocji “aplikator punktowy za złotówkę”

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „aplikator punktowy za złotówkę”, zwanej dalej „Promocją”, jest BIOMAG POLAND Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kościuszkowców 21, 04-570 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.

Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakupy powyżej 7700 zł. Akcja promocji obowiązuje w sklepie internetowym www.biomagvet.pl/sklep/ (dalej: „Punkty Sprzedaży”).

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 lutego 2023 roku do 28 lutego 2023 roku.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym dokonały zakupów za (…). Promocja nie obejmuje zakupu produktów marki (…) oraz produktów promocyjnych. Promocja nie obowiązuje w przypadku skorzystania z rabatu zapisania do newslettera. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać jednorazowych zakupów co najmniej jednego z zestawów (derka magnetyczne lub magnetoterapia dla małych i dużych zwierząt lub magnetoterapia dla małych zwierząt), aby otrzymać aplikator punktowy A6P2 w futerałem mocującym za złotówkę.

Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania z jednej akcji, promocji, rabatu lub obniżki, która jest dla niego bardziej satysfakcjonująca. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres siedziby firmy: (…) Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.  Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.biomagvet.pl. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.