KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.119.1) dalej jako europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO Biomag Poland informuje, że:

1) Administratorem dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Biomag Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-570 przy ul. Kościuszkowców 21, nr tel. 22 636 0871, e-mail: biuro@biomag.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych w Biomag Poland można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując wiadomość na adres e-mail: dane@biomag.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do:

a) realizacji zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO b) podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub wykonania umowy – art. 6 ust.1 lit. b) RODO c) marketingu produktów lub usług w granicach prawnie uzasadnionego interesu przez czas trwania umowy – art. 6 ust.1 lit. f) RODO. d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz prowadzenia procesów reklamacyjnych – art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę lub do czasu wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów lub usług.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

7) Dane osobowe mogą być udostępnione tylko podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu realizacji zgłoszenia. 9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. 10) Biomag Poland dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych Państwa danych osobowych.